Master akademske studije: Inovacije proizvoda i usluga

Teorijska nastava

Teorija inovacija proizvoda i usluga. Savremene tipologije inovacija (specijalno, OECD klasifikacija i eko-inovacije). Disruptivne inovacije. Sistemi proizvod-usluga. Tipologija sistema proizvod-usluga. Osnovni elementi tranzicije sa tradicionalnog sistema razvoja proizvoda i usluga na sistem proizvod-usluga. Inovacije kao menadžment i inženjerski proces. Inovaciona strategija i analiza uticaja na konkurentnost organizacije. Strateški i organizacioni aspekti inovativnosti. Upravljanje idejama (kreativnost, dizajn i generisanje ideja, izvori ideja, evaluacija i selekcija). Osnovi upravljanja inovacionim projektima kao posebnom kategorijom projekata i inovacija. Modeli inovacionih procesa i mogućnosti primene u različitim delatnostima. Hibridni, otvoreni, agilni i lin model inovacija – prednosti i nedostaci. Inovacije poslovnog modela zasnovane na informacionim tehnologijama (specijalno, implikacije radikalnih inovacija). Finansiranje inovacija (interni i eksterni izvori). Nacionalni inovacioni sistem i inovaciona infrastruktura (ekosistem). Relacija između inovacija i istraživačko-razvojnih aktivnosti. Merenje inovativnosti – inovacioni indikatori i performanse. Strategija i modeli zrelosti u oblasti intelektualne svojine.

Praktična nastava

Metodi podrške upravljanja inovacionim procesima u domenu novih proizvoda, usluga, procesa, organizacije, marketinga i drugih oblasti. Osnovi metoda za upravljanje inovacionim portfoliom. Osnovi metoda projektovanja proizvoda, usluga i sistema proizvod-usluga. Analiza i primena kreativnih metoda ideacije – generisanja ideja, predviđanja, evaluacije i selekcije inovacionih projekata. Prikaz odabranog softvera (sistemi za menadžment ideja, razvoj novih proizvoda, portfolio menadžment i dr.). Studije slučaja iz oblasti.